معرفی کادر اجرایی و آموزشی

مدیریت : استاد درزی

معاون آموزشی : استاد خدابخشی