درسنامه فیزیک دوازدهم

فیزیک دوازدهم یکی از تأثیرگزار ترین دروس در معدل امتهان نهایی و رتبۀ کنکور است . برخلاف فیزیک سال های قبل که تقریبا بر روی یک یا دو موضوع متمرکز شده بود ، فیزیک دوازدهم از بخش های متنوع و حجیمی تشکیل شده است . فیزیک دوازدهم ریاضی در 6 فصل و فیزیک دوازدهم تجربی در 4 فصل تدوین شده است . موضوعات فیزیک دوازدهم به شرح زیر هستند .

فیزیک 12 تجربی

  • حرکت بر خط راست
  • دینامیک
  • نوسان و امواج
  • آشنایی با فیزیک اتمی و هسته ای

فیزیک 12 ریاضی :

  • حرکت بر خط راست
  • دینامیک و حرکت دایره ای
  • نوسان و موج
  • برهم کنش‌های موج
  • آشنایی با فیزیک اتمی
  • آشنایی با فیزیک هسته ای

البته فیزیک دوازدهم تجربی همان فیزیک دوازدهم رشتۀ ریاضی است با کمی حذفیات که باعث شده حجم کتاب درسی به اندازۀ دو فصل کمتر باشد . در برخی موارد مفاهیم و تعاریف یکی است اما برای رشتۀ تجربی فرمول ها و تعاریف حذف شده است .

برای یادگیری درس فیزیک دوازدهم به درسنامه فیزیک دوازدهم مراجعه کنید .