تکالیف

دانش آموزن گرامی :

تکالیف مشخص شده در هر درس را در سامانۀ وبمون بارگزاری نمایید.

دقت نمایید که زمان بندی تعیین شده از سوی دبیران را رعایت نموده و در زمان مقرر شده تکالیف هر بخش را بارگزاری نمایید .

تصاویر ارسالی با وضوح مناسب و ترجیحاً به فرمت PDF ارسال گردد

more